Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Ogłoszenie 14.05.2019
Dodane przez medcom dnia 21.05.2019 06:42:28

Kraśnik, dnia 14.05.2019 r.

 

Zgodnie z § 71 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zwołuje na dzień 07 czerwca 2019 r. o godz. 1700 w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku,
Al. Niepodległości 44 (GÓRNY HOL)

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.

 3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

 4. Wybór prezydium zebrania.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Wybór komisji:

- wnioskowej,

- wyborczej.

 1. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (łącznie osiedla – „Słoneczne I”, „Słoneczne II”,
  „Widok I” i „Południe” – 1 mandat):

- przedstawienie kandydatów,

- głosowanie.

 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy.

 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 r.

 3. Omówienie wyników lustracji za 2018 r.

 4. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za 2018 r.

 5. Omówienie opinii biegłego rewidenta.

 6. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu.

 7. Przedstawienie, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy,

- przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2018 r.,

- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 r.,

- podziału zysku netto Spółdzielni za 2018 r.,

- zbycia na rzecz Gminy Miasta Kraśnik udziałów w nieruchomościach gruntowych położonych przy

ul. Węgierskiej w Kraśniku, obręb Zachód,

- zbycia nabytego w drodze licytacji lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Klonowej 9/20
w Kraśniku,

- zbycia nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 98/4 położonej przy ul. Węgierskiej
w Kraśniku, obręb Zachód,

- uczczenia 60- lecia założenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku,

- przyjęcia wniosków zgłoszonych przed Walnym Zgromadzeniem.

 1. Ogłoszenie informacji o wynikach głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.

 2. Dyskusja w sprawach różnych.

 3. Odczytanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.

 4. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 (pokój nr 8), wyłożone są do wglądu następujące materiały: protokół z Walnego Zgromadzenia z 2018 roku, projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Ponadto Zarząd informuje, że członkowie mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej z osiedli „Słoneczne I, II”, „Widok I”, „Południe” w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 maja 2019 r. włącznie. Do zgłoszenia winno być dołączone pisemne oświadczenie kandydata, w którym wyraża zgodę na kandydowanie.

Członkowie mają prawo do zgłaszania projektów uchwał i zamieszczenia oznaczonych spraw
w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 maja 2019 r. włącznie. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 3 czerwca 2019 r. włącznie.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

 

 

Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia