Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" OGŁOSZENIE 02.08.2018
Dodane przez medcom dnia 01.08.2018 11:08:56

Data ogłoszenia: 02.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 pod tytułem:

„Budowa nowoczesnego placu zabaw na osiedlu „Słoneczne I”
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec w Kraśniku”,

projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Rozszerzona zawartość newsa

Data ogłoszenia: 02.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 pod tytułem:

Budowa nowoczesnego placu zabaw na osiedlu „Słoneczne I”
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec w Kraśniku”,

projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie części zadania w zakresie:

 1. budowę jednego punktu oświetlenia parkowego z lampą LED,

 2. wykonanie rejestrowanego monitoringu wizyjnego z montażem dwóch kamer IP
  o rozdzielczości 8 Mpx na słupie parkowym i rejestratora wizyjnego w budynku przy ul. Krasińskiego 3.

I. Informacje ogólne :

   1. Zamawiający:

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec, ul. Klonowa 5, 23-204 Kraśnik, NIP: 715-020-18-44, REGON: 000486451, tel. 81 8253620, fax 81 8253630, e-mail: sekretariat@sm-metalowiec.com.pl 

       Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

 1. Zbigniew Wetoszka tel. 81 8253633

 2. Robert Strąk tel. 81 8253632

   2. Przedmiot zamówienia:

      2.1. Przedmiotem zamówienia jest:

 1. wykonanie jednego punktu oświetlenia parkowego na słupie parkowym
  z lampą LED, zasilanego kablem YKY 3x2,5 mm² z najbliższej rozdzielni administracyjnej budynku przy ul. Krasińskiego 3. Kabel zasilający ułożyć na głębokości 0,7m w rurze osłonowej AROT 40 zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wzdłuż trasy kabla wykonać uziemienie z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4. Oprawę oświetleniową LED zamontować na słupie parkowym SP-4W/A.

 2. wykonanie  monitoringu wizyjnego wraz z konfiguracją urządzeń niezbędnych do archiwizacji obrazu z każdej z dwóch z zainstalowanych na słupie parkowym kamer IP. Rejestrator wizyjny IP zamontować w skrzynce metalowej o wymiarach co najmniej 500 x 500 x 185 mm, zlokalizowanej w piwnicy budynku. Szczegółową lokalizację uzgodnić z inwestorem.
  Zasilanie sygnałowe i napięciowe kamer od słupa parkowego do budynku wykonać kablem żelowanym UTP kategorii 5e z uwzględnieniem 2 dodatkowych kabli rezerwowych.
  Plan z lokalizacją słupa oświetleniowego i kamer do monitoringu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do realizacji monitoringu należy zastosować sprzęt firmy HUKVISION zgodnie z specyfikacją techniczną.

2.2. Wykonawca dostarczy elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt.

     2.3. Specyfikacja techniczna urządzeń i instalacji określona jest w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

    2.4. Zamawiający wymaga, aby na oferowany przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił gwarancji min. 3 lat licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

     2.5. Zamawiający wymaga wykonania 1 przeglądu gwarancyjnego na koszt Wykonawcy po upływie 1 roku eksploatacji.

     2.6. Załączniki do niniejszego Ogłoszenia są dostępne dla Oferentów w siedzibie Spółdzielni lub mogą zostać przesłane mailem w odpowiedzi na zgłoszone zainteresowanie po podaniu danych Oferenta i jego adresu mailowego.

      3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych

      4.  Warunki płatności:

           Płatność końcowa w ciągu 7 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

      5. Terminy realizacji:

           1) planowany termin rozpoczęcia prac: 01.09.2018,

2) zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu przetargu w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia prac.                        

6.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny dokument rejestrowy KRS lub wypis z CEIDG.

        7. Sposób przygotowania oferty:

8. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

     Oferty należy składać do dnia 15 sierpnia 2018
 - w siedzibie Zamawiającego w Kraśniku przy ul Klonowej 5  w kopercie zaadresowanej dla:  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul Klonowa 5,
23-204 Kraśnik  z dopiskiem „Oferta na oświetlenie + monitoring OSA”.

  - pocztą w kopercie zaadresowanej dla: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul Klonowa 5,
23-204 Kraśnik,   z dopiskiem „Oferta na oświetlenie i monitoring OSA”.

  Koszt opracowania i wysyłki oferty obciąża oferenta.

  11. Zakończenie postępowania:

     Zamawiający bez udziału oferentów dokona oceny i wyboru Wykonawcy
w terminie 3 dni od dnia zakończenia składania ofert w oparciu o następujące kryterium:

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego  wyboru Wykonawcy przy zachowaniu kryteriów oceny ofert oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami, przy czym nie będą one prowadzić do zmiany parametrów zamówienia na mniej korzystne dla Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wstrzymania postępowania przetargowego
w każdym czasie i na każdym etapie i unieważnienia przetargu ofert bez podania przyczyny.

Po zakończeniu procedury przetargowej wyłoniony oferent zaproszony zostanie do zawarcia umowy na realizację przedsięwzięcia. Informacja o wyborze zostanie także opublikowana na stronie internetowej: www.sm-metalowiec.com.pl.


Plan terenu budowy (plik JPG)