Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" 05. Regulamin gospodarki finansowej
Dodane przez Czynsze Tomek dnia 15.11.2007 10:07:23

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „METALOWIEC” W KRAŚNIKU

 

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116).

2. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 4 maja 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.).

4. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz.591 z późn. zm.).

II. W Spółdzielni Mieszkaniowej wyodrębnia się następujące fundusze:

1)        fundusz zasobowy,

2)    fundusz udziałowy,

3)    fundusz wkładów mieszkaniowych,

4)    fundusz wkładów budowlanych,

5)    fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych,

6)    zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

III. Działalność Spółdzielni i jej finansowanie.

1. Spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi działalność na podstawie przepisów wymienionych w pkt I oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

2. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

3. Celem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu oraz zaspokajanie potrzeb gospodarczych i innych wynikających z zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni.

4. Przedmiotem działalności jest:

1)    budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,

2)    budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,

3)    budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,

4)    budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

5)    budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży  znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

5. Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność, na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w pkt 3 regulaminu.

6. Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.

7. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

8. Działalność Spółdzielni finansowana jest ze środków własnych, które mogą być uzupełniane kredytami bankowymi.

9. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie planów gospodarczo-finansowych, zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą, najpóźniej na koniec I kwartału roku obrachunkowego.

10. Różnica między kosztami, a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym, która nie stanowi nadwyżki lub straty bilansowej Spółdzielni.

11. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy o rachunkowości.

12. Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni podlega badaniu przez biegłego rewidenta pod względem rzetelności i prawidłowości, na zasadach określonych przepisami ustawy o rachunkowości.

13. Uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta  podejmuje Rada Nadzorcza.

14. Po przeprowadzeniu badania, sporządzeniu raportu i opinii przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe, podlega zatwierdzeniu przez Zebranie Przedstawicieli.

15. Roczne sprawozdanie z działalności spółdzielni, łącznie za sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli objęte było badaniem, wykłada się w siedzibie Spółdzielni, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli, w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z nim.

16. Ogłoszenie sprawozdania finansowego sporządzonego za dany rok obrotowy, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, zostaje ogłoszone w „Monitorze Spółdzielczym”, wydawanym przez Krajową Radę Spółdzielczą.

17. Spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata poddać się z lustracji. Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub części jej działalności albo tylko określonych jej zagadnień. Lustrację przeprowadza się corocznie w okresie budowania budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków, a także w przypadku likwidacji Spółdzielni. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie  Zebrania Przedstawicieli, Rady Nadzorczej lub 1/5 członków Spółdzielni.

18. Uchwałę w sprawie uczestniczenia w lustracji i wyboru lustratora podejmuje Rada Nadzorcza.

19. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych.

20. Rozpatrywanie wniosków z przedstawionego protokołu polustracyjnego należy do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli.

21. Lustrator obowiązany jest zawiadomić Radę Nadzorczą i Zarząd o rozpoczęciu lustracji.

Z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który składa Radzie i Zarządowi Spółdzielni. Protokół sporządzony przez lustratora ma moc dokumentu urzędowego. 

IV. Zasadnicze fundusze własne Spółdzielni.

1. Zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w Spółdzielni są:

1)    fundusz udziałowy,

2)    fundusz zasobowy,

2. Fundusz udziałowy powstaje z wpłat udziałów członkowskich w wysokości ustalonej w statucie. Fundusz udziałowy może być przeznaczony na pokrycie strat bilansowych (art.90 §1 ustawy – Prawo Spółdzielcze).

3. Fundusz zasobowy tworzony jest z:

1)    wpisowego – wnoszonego przez członków, w wysokości ustalonej w statucie,

2)    równowartości przyjętych do eksploatacji środków trwałych ,

3)    wartości majątkowej otrzymanych nieodpłatnie zasobów mieszkaniowych,

4)    wartości wynikających z przeszacowania zwiększającego majątek Spółdzielni,

5)    innych źródeł określonych odrębnymi przepisami i postanowieniami regulaminów,

6)    innych wolnych środków z tytułu uzyskanej nadwyżki pochodzącej ze zmian statusu prawnego mieszkań lokatorskich.

4. Fundusz zasobowy zmniejsza się o:

1)    umorzenie środków trwałych mieszkaniowych,

2)    wartości przekazanych, sprzedanych lub zlikwidowanych środków trwałych stanowiących zasoby mieszkaniowe, w części nie sfinansowanej wkładami mieszkaniowymi i budowlanymi,

3)    cofnięte umorzenie spłaty kredytów bankowych z tytułu zmiany statusu prawa lokatorskiego,

4)    inne nie określone odrębnymi przepisami,

5)    straty bilansowe,

6)    wartości wynikające z przeszacowania zmniejszającego majątek Spółdzielni. 

V. Fundusz wkładów mieszkaniowych i fundusz wkładów budowlanych.

1. Fundusz wkładów mieszkaniowych i fundusz wkładów budowlanych powstają z wpłat członków, z tytułu wniesienia wkładu mieszkaniowego lub wkładu budowlanego.

2. Wielkość wkładów, jakie zobowiązani są wnosić członkowie określają odrębne zasady (wpłaty jednorazowe, spłaty kredytów).

3. Wkład mieszkaniowy i wkład budowlany są przeznaczone na finansowanie budowy mieszkań i lokali użytkowych. Wkład budowlany jest wnoszony w formie zaliczki płatnej przed zamieszkaniem i rat płaconych po zamieszkaniu w przydzielonym lokalu. Raty wkładu są oprocentowane w wysokości odsetek ustalonej przez Zarząd Spółdzielni. W przypadku zmiany prawa z lokatorskiego na własnościowe w systemie ratalnym, z zastosowaniem bonifikat odsetki są ustalane uchwałą Rady Nadzorczej.

4. Wkład mieszkaniowy (dotyczy mieszkań lokatorskich), członek spółdzielni obowiązany jest wnieść w całości przed zamieszkaniem.

5. Rozliczenia z tytułu wkładów i równowartości spółdzielczego prawa do lokalu są określone w prawie spółdzielczym, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w statucie Spółdzielni. 

VI. Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.

1. Podstawowe źródła tworzenia funduszu:

1)    odpisy w ciężar eksploatacji zasobów mieszkaniowych wg wielkości zatwierdzonych w planie finansowo-gospodarczym i pozycjach analitycznych opłat eksploatacyjnych,

2)    obciążenia za zużycie urządzeń przy zwolnieniu lokali mieszkalnych i użytkowych,

3)    obciążenia za szkody z ubezpieczenia,

4)    dotacje budżetowe i od innych jednostek na zmniejszenie kosztów remontów,

5)    zaciągnięty kredyt bankowy na potrzeby termomodernizacji budynków,

6)    inne tytuły zwiększeń wg decyzji Zarządu bądź Rady Nadzorczej,

7)    część zysku na działalności wynikowej wg decyzji  Zgromadzenia Przedstawicieli.

8)    pożytki finansowe z posiadanych lokat, obligacji i funduszy powierniczych wg decyzji Rady Nadzorczej.

2. Środki z funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych przeznaczane są na:

1)    koszty remontów zasobów mieszkaniowych według obcych faktur i rachunków,

2)    usługi remontowe własnych grup konserwatorskich,

3)    przeznaczenie funduszu na zakup środków trwałych dla gospodarki zasobami,

4)    pokrycie regresów ubezpieczeniowych,

5)    spłata kredytu zaciągniętego na potrzeby remontowe,

6)    inne wydatki przeznaczone na zmniejszenie funduszu zgodnie z decyzją Zarządu lub Rady Nadzorczej.

3. Nie wykorzystane środki funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych lub jego przekroczenie przenoszone są na następny rok. Szczegółowe zasady gospodarki funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych określa plan rzeczowo-finansowy remontów i inwestycji zatwierdzony  przez Radę Nadzorczą, w formie uchwały, w ostatnim kwartale roku poprzedzającego następny rok obrachunkowy.

4. Bieżące i nie cierpiące zwłoki prace remontowo-inwestycyjne mogą być realizowane poza planem rzeczowo-remontowym.

VII. Działalność Spółdzielni.

1. Działalność Spółdzielni obejmuje:

1)    gospodarkę zasobami mieszkaniowymi,

2)    grupę konserwatorską,

3)    koszty ogólne obsługi zarządu,

4)    działalność inwestycyjną,

5)    sprzedaż usług telewizji kablowej i internetu,

6)    działalność mającą na celu pozyskiwanie terenów na własność lub w użytkowanie wieczyste,

7)    działalność w dziedzinie rynku kapitałowego w celu uzyskania pożytków od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, obligacji, funduszy powierniczych oraz papierów wartościowych, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,

8)    działalność społeczno-wychowawczą.

2. Podstawowe koszty obejmują:

1)    zużycie materiałów,

2)    energię elektryczną, cieplną, gazową,

3)    zużycie wody i kanalizację,

4)    wywóz nieczystości,

5)    usługi obce, w tym koszty rozmów telefonicznych, usług pocztowych, koszty reklam i ogłoszeń, koszty usług informatycznych, koszty usług transportowych, koszty przeglądów instalacji,

6)    podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, podatek naliczony VAT nie stanowiący odliczenia,

7)    koszty wynagrodzeń,

8)    świadczenia na rzecz pracowników, w tym ZUS, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, świadczenia BHP,

9)    amortyzacja maszyn i urządzeń,

10)  pozostałe koszty: czynsze, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, ryczałty samochodowe, koszty szkoleń, itp.

11)  część kosztów zarządu.

3. Dochodami na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi są:

1)    opłaty od lokatorów za używanie mieszkań,

2)    opłaty od dzierżawców za dzierżawę lokali i terenów,

3)    opłaty za umieszczenie tablic reklamowych na budynkach i terenach spółdzielni,

4)    inne wpływy, np. odsetki za nieterminowe wywiązywanie się lokatorów z opłat wobec spółdzielni, odsetki od papierów wartościowych i obligacji, lokat bankowych, funduszy powierniczych  i środków na rachunkach bankowych – bieżących.

5)    opłaty za korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników Spółdzielni, z tytułu rozmów wykonywanych w celach prywatnych (według wykazu bilingowego każdego numeru wewnętrznego),

6)    działalność społeczno-wychowawcza i kulturalno-oświatowa.

4. Koszty działalności grupy konserwatorskich rozliczane są fakturami na rzecz remontów zasobów mieszkaniowych i usług lokatorskich.

5. Koszty działalności sprzętowo-transportowych na cele własne są fakturowane na poziomie kosztów własnych wg ustalonych stawek na „km” lub „godziny”. Fakturowanie usług na rzecz obcych zleceniodawców dokonywane jest wg stawek zatwierdzonych przez Zarząd. Różnica między kosztami, a wartością sprzedaży stanowią zysk albo stratę, i podlegają rozliczeniu łącznie z wynikiem na zewnętrznej działalności konserwatorów.

6. Koszty ogólne komórek organizacyjnych.

1)    w ewidencji księgowej wyodrębnia się koszty ogólne utrzymania komórek organizacyjnych obsługi Zarządu – konto 550,

2)    sposób i zasady rozliczenia kosztów ogólnych (Zarządu) dokonuje się według ustalonego przez Zarząd klucza podziału w następujący sposób – 80% - koszty związane z GZM, 20% - koszty związane z kosztami utrzymania lokali użytkowych.

7. Działalność inwestycyjna w Spółdzielni obejmuje:

1)    nakłady na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe rozliczane wg zasad określonych w przepisach prawnych dotyczących finansowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego,

2)    nakłady na inwestycje niemieszkalne finansowane z własnych środków pochodzących z odpisów amortyzacyjnych, części wolnych środków z tytułu przekształceń praw lokatorskich na własnościowe i innych wolnych środków.

8. Działalność obsługi inwestycyjnej.

1)    Spółdzielnia może wydzielać własną działalność obsługi inwestycyjnej. Koszty obsługi obejmują:

*     wynagrodzenia i narzuty pracowników,

*   przygotowanie, realizację i nadzór inwestycji,

*   utrzymanie biur, czynsze i energię,

*   opłaty pocztowe i telekomunikacyjne,

*   opracowanie ogólno-dokumentacyjne,

*   inne,

2)    koszty obsługi inwestycyjnej obciążają nakłady związane bezpośrednio z  inwestycją będącą w trakcie realizacji,

3)    działalność obsługi inwestycyjnej jest obciążona kosztami ogólnymi Zarządu (płace i narzuty na płace –ZUS) w wysokości ustalanej przez Zarząd.

9. Działalność społeczno-wychowawcza i społeczno-kulturalna w Spółdzielni polega na prowadzeniu zajęć dla członków Spółdzielni i ich rodzin oraz organizowaniu imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych.

10. Dochodami na rzecz działalności społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej są:

*   naliczenie w ciężar opłat eksploatacji zasobów wielkości zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą w formie uchwały;

*   dotacje i subwencje organizacji społecznych, instytucji ubezpieczeniowych, itp.;

*   dobrowolne wpłaty członków i zakładów pracy;

*   odpłatności za korzystanie z usług i urządzeń społeczno-wychowawczych.

11. Na koszty w zakresie działalności społeczno-wychowawczej składają się następujące wydatki:

1)    prowadzenie działalności kółek zainteresowań;

2)    organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych;

3)    opłaty personelu służb pracowniczych działalności społeczno-wychowawczej (w tym wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, delegacje itp.);

4)    utrzymanie obiektów związanych z prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej (w tym opłaty za telefony, remonty, czynsze, energię, wodę i kanalizację, itp.).

12. Wydatki na działalność społeczno-wychowawczą nie obciążają kosztów Zarządu i ogólnych osiedli.

13. Działalność w dziedzinie rynku kapitałowego polega na obrocie na rynku kapitałowym papierami wartościowymi, funduszami powierniczymi i obligacjami, za pośrednictwem biura maklerskiego. Działalność ta ma na celu uzyskanie pożytków od zainwestowanych środków w papiery wartościowe, fundusze i obligacje oraz wkłady oszczędnościowe, udziały i akcje w spółkach prawa handlowego. Zakup papierów wartościowych, funduszy powierniczych i obligacji jest dokonywany na zlecenie Zarządu z wolnych środków pieniężnych.

14. Naliczone w trakcie roku obrotowego odsetki od papierów wartościowych (obligacji bankowych, obligacji skarbowych, funduszy powierniczych) tzw. „pożytki”, po zakończeniu roku obrotowego są księgowane zgodnie z podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą.

15. Dochodami działalności z tytułu  sprzedaży usług telewizji kablowej i internetu są:

1)    wpływy z tytułu korzystania przez abonentów z usług telewizji kablowej i internetu w ramach pakietu podstawowego i pakietu rozszerzonego,

2)    wpłaty z tytułu opłat instalacyjnych, czyli związanych z doprowadzeniem linii abonenckiej, wnoszonych przez abonentów sieci telewizji kablowej i internetu,

3)    wpłaty z tytułu opłat demontażowych, czyli związanych z demontażem linii abonenckiej, wnoszonych przez abonentów sieci telewizji kablowej i internetu,

4)    wpłaty z tytułu opłat aktywacyjnych, czyli związanych z aktywacją abonenta, wnoszonych przez abonentów sieci telewizji kablowej i internetu,

5)    wpłaty z tytułu opłat dezaktywacyjnych, czyli związanych z planowaną czasową dezaktywacją abonenta wnoszonych przez abonentów sieci telewizji kablowej i internetu,

6)    wpłaty z tytułu opłat przejścia, czyli związanych ze zmianą pakietu rozszerzonego na pakiet podstawowy, wnoszonych przez abonentów sieci telewizji kablowej i internetu. 

16. Wysokość wszystkich w/w opłat reguluje cennik, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, w którym zawarty jest wykaz opłat za usługi dostępne w ramach korzystania z usług sieci telewizji kablowej i internetu Spółdzielni.

17. Kosztami związanymi z działalnością sprzedaży usług telewizji kablowej i internetu są:

1)    wynagrodzenia i narzuty na płace (ZUS) pracowników związanych z obsługą działu telewizji kablowej i internetu,

2)    utrzymanie i konserwacja urządzeń – środków trwałych – telewizji kablowej i internetu,

3)    amortyzacja urządzeń – środków trwałych telewizji kablowej i internetu,

4)    opłaty telekomunikacyjne, opłaty programowe, zapłaty na rzecz praw autorskich,

5)    koszty energii elektrycznej, ubezpieczeń, czynszów wewnętrznych.

6)    inne koszty związane z utrzymaniem działu telewizji kablowej i internetu.

VIII. Straty i zyski nadzwyczajne i wynik finansowy.

1. Straty i zyski nadzwyczajne są rozliczane na koniec roku:

-      z działalnością eksploatacyjną GZM w przypadkach związanych z tą działalnością na konto rozliczeń międzyokresowych ,

-      z działalnością robót i usług konserwatorów w przypadkach związanych z usługami na cele własne – na konto funduszu remontowego, zaś w przypadkach związanych z usługami na rzecz obcych zleceniodawców na konto – zysk bilansowy,

-      z działalnością inwestycyjną - rozliczane są na zwiększenie lub zmniejszenie nakładów inwestycyjnych mieszkaniowych.

2. Decyzję w sprawie dokonywania odpisów w straty podejmuje Zarząd w ramach zwykłego zarządzania do kwoty jednorazowo 2000 zł, powyżej tej kwoty – Rada Nadzorcza.

3. Straty bilansowe pokrywane są w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, następnie z funduszu udziałowego, funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych i innych funduszy własnych w kolejności ustalonej w statucie. Sposób pokrycia strat określa uchwała Zebrania Przedstawicieli.

4. Zyski bilansowe przeznaczone są na odpisy obowiązkowe rozliczeń z budżetem i w dalszej kolejności wg postanowień prawa spółdzielczego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. Zyski nadzwyczajne pozostające do dyspozycji Spółdzielni może być przeznaczony na wniosek Zarządu na:

-      fundusz zasobowy,

-      fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych (lokali mieszkalnych i użytkowych).

6. Decyzję o podziale zysku podejmuje Zebranie Przedstawicieli przy zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

IX. Środki finansowe uzyskane z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe mogą być wykorzystane za zgodą Rady Nadzorczej.

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 27.07.2006 r.