Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
   Admin19.06.2019 16:51:39   
 Nawigacja

Spółdzielnia

Strona główna
Ustawy
Regulaminy
Rada Nadzorcza
Uchwały RN
Protokoły RN
Sprawozdania RN
Zarząd
Uchwały Zarządu
Protokoły Zarządu
Sprawozdania Zarządu
Komitety blokowe
Lustracja
Opinie biegłych
Zadłużenia
Rozliczenia
Dodatki Mieszkaniowe
Przetargi
Sprzedaż
Usługi
Dzierżawa/Wynajm
Wyniki finansowe i stawki opłat
Fundusz remontowy
Gazeta Metalowiec
Prezentacje Multimedialne
Zasoby Spółdzielni
System Zarządzania
Głosy Mieszkańców
Gospodarka odpadami

Informacje

Archiwum newsów
Szukaj
Linki
Galeria zdjęć
Dokumenty do pobrania

Strony tematyczne

TV i Internet
Internetowa Telefonia Cyfrowa
Monitoring
Sprawozdanie TVK
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

  OGŁOSZENIE 02.08.2018

Data ogłoszenia: 02.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 pod tytułem:

Budowa nowoczesnego placu zabaw na osiedlu „Słoneczne I”
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec w Kraśniku”,

projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie części zadania w zakresie:

 1. budowę jednego punktu oświetlenia parkowego z lampą LED,

 2. wykonanie rejestrowanego monitoringu wizyjnego z montażem dwóch kamer IP
  o rozdzielczości 8 Mpx na słupie parkowym i rejestratora wizyjnego w budynku przy ul. Krasińskiego 3.

I. Informacje ogólne :

   1. Zamawiający:

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec, ul. Klonowa 5, 23-204 Kraśnik, NIP: 715-020-18-44, REGON: 000486451, tel. 81 8253620, fax 81 8253630, e-mail: sekretariat@sm-metalowiec.com.pl 

       Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

 1. Zbigniew Wetoszka tel. 81 8253633

 2. Robert Strąk tel. 81 8253632

   2. Przedmiot zamówienia:

      2.1. Przedmiotem zamówienia jest:

 1. wykonanie jednego punktu oświetlenia parkowego na słupie parkowym
  z lampą LED, zasilanego kablem YKY 3x2,5 mm² z najbliższej rozdzielni administracyjnej budynku przy ul. Krasińskiego 3. Kabel zasilający ułożyć na głębokości 0,7m w rurze osłonowej AROT 40 zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wzdłuż trasy kabla wykonać uziemienie z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4. Oprawę oświetleniową LED zamontować na słupie parkowym SP-4W/A.

 2. wykonanie  monitoringu wizyjnego wraz z konfiguracją urządzeń niezbędnych do archiwizacji obrazu z każdej z dwóch z zainstalowanych na słupie parkowym kamer IP. Rejestrator wizyjny IP zamontować w skrzynce metalowej o wymiarach co najmniej 500 x 500 x 185 mm, zlokalizowanej w piwnicy budynku. Szczegółową lokalizację uzgodnić z inwestorem.
  Zasilanie sygnałowe i napięciowe kamer od słupa parkowego do budynku wykonać kablem żelowanym UTP kategorii 5e z uwzględnieniem 2 dodatkowych kabli rezerwowych.
  Plan z lokalizacją słupa oświetleniowego i kamer do monitoringu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do realizacji monitoringu należy zastosować sprzęt firmy HUKVISION zgodnie z specyfikacją techniczną.

2.2. Wykonawca dostarczy elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt.

     2.3. Specyfikacja techniczna urządzeń i instalacji określona jest w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

    2.4. Zamawiający wymaga, aby na oferowany przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił gwarancji min. 3 lat licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

     2.5. Zamawiający wymaga wykonania 1 przeglądu gwarancyjnego na koszt Wykonawcy po upływie 1 roku eksploatacji.

     2.6. Załączniki do niniejszego Ogłoszenia są dostępne dla Oferentów w siedzibie Spółdzielni lub mogą zostać przesłane mailem w odpowiedzi na zgłoszone zainteresowanie po podaniu danych Oferenta i jego adresu mailowego.

      3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych

      4.  Warunki płatności:

           Płatność końcowa w ciągu 7 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

      5. Terminy realizacji:

           1) planowany termin rozpoczęcia prac: 01.09.2018,

2) zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu przetargu w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia prac.                        

6.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny dokument rejestrowy KRS lub wypis z CEIDG.

        7. Sposób przygotowania oferty:

 • oferta należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej;

 • oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Oferenta;

 • Oferta i załączniki muszą posiadać datę i okres ważności związania ofertą – wymagane min. 60 dni od daty upływu terminu składania ofert;

 • Wymagana jest specyfikacja ilościowo-wartościowa, która powinna zawierać zryczałtowane koszty robocizny oraz szczegółowe zestawienie rodzaju i ilości materiałów i urządzeń i musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego zrealizowania przedmiotu oferty.

8. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

     Oferty należy składać do dnia 15 sierpnia 2018
 - w siedzibie Zamawiającego w Kraśniku przy ul Klonowej 5  w kopercie zaadresowanej dla:  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul Klonowa 5,
23-204 Kraśnik  z dopiskiem „Oferta na oświetlenie + monitoring OSA”.

  - pocztą w kopercie zaadresowanej dla: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul Klonowa 5,
23-204 Kraśnik,   z dopiskiem „Oferta na oświetlenie i monitoring OSA”.

  Koszt opracowania i wysyłki oferty obciąża oferenta.

  11. Zakończenie postępowania:

     Zamawiający bez udziału oferentów dokona oceny i wyboru Wykonawcy
w terminie 3 dni od dnia zakończenia składania ofert w oparciu o następujące kryterium:

 • cena całości przedmiotu zamówienia (najwyższą ocenę uzyska najniższa cena)

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego  wyboru Wykonawcy przy zachowaniu kryteriów oceny ofert oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami, przy czym nie będą one prowadzić do zmiany parametrów zamówienia na mniej korzystne dla Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wstrzymania postępowania przetargowego
w każdym czasie i na każdym etapie i unieważnienia przetargu ofert bez podania przyczyny.

Po zakończeniu procedury przetargowej wyłoniony oferent zaproszony zostanie do zawarcia umowy na realizację przedsięwzięcia. Informacja o wyborze zostanie także opublikowana na stronie internetowej: www.sm-metalowiec.com.pl.


Plan terenu budowy (plik JPG)

 

 Nasza Spółdzielnia
Tak wygląda Nasza Spółdzielnia
 Informacje
 Inwestycje

 RODO
Powered by
© Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”